Halotti búcsúztató a temetőben, középpontban egy koporsó, amelyet a kamerának háttal álló gyásznép vesz körül

A halotti búcsúztató részletei, költségei, menete


Amíg az elhunyt halotti búcsúztató szertartása kezdetét veheti, sok feladat vár a hozzátartozókra. Vagyis addig, amíg a temetési végső búcsú folyamata az utolsó fázisába léphet, hosszú utat kell megtennie a családnak. És számos döntést meghoznia.

Ezek között az első és legfontosabb, hogy kerüljön-e megrendezésre formális búcsúztatás. És ha igen, polgári , vagy egyházi ceremónia – református, katolikus halotti búcsúztató, gyászmise – keretében valósuljon-e az meg. Ráadásul az alternatív módok preferálása kapcsán - például, hogy a családtagok mondanak-e beszédet – is dönteni kell.
Ezekkel a döntéssel az ilyenkor óhatatlanul meghozandó döntések nagy része megoldódik. Tehát ha katolikus halotti búcsúztatót választ a család, akkor a katolikus temetési énekek szövege, zenéje adott. Vagyis ezek kapcsán nem kell döntést hozni. (Hisz mindez a gyászmise része, nem pedig opcionálisan választható elem). Ugyanez igaz a református temetési énekek kapcsán is.

Tudjuk, hogy a fájdalmas helyzetben nehéz döntéseket hozni


Fontos, hogy a vállalkozó is tud segíteni a búcsúztatás részleteit illetően. Sőt igény esetén akár a ceremóniával kapcsolatos döntések egy részét is meghozhatja a hozzátartozók helyett. Tudjuk ugyanis, hogy a gyász terhe alatt nem könnyű minden apró részletre gondot fordítani. Mindazonáltal tény az is, hogy az igazán emlékezetes búcsúztatások mindig személyre szabottak. Vagyis egyedi, mégis kegyelet teli módon biztosítják az elhunyt számára a végtisztességet, a hozzátartozók számára gyászuk kifejezését, az elköszönés méltó formáit.

Tehát nem muszáj a családnak a temetési végső búcsú kérdéseit illetően minden részletkérdéssel tisztában lennie. Sem azok kapcsán döntéseket hoznia. Mint mondtuk, a vállalkozó igény esetén jól bevált minta megoldások alapján kész forgatókönyvekkel tud segíteni. (Illetve a ceremónia típusának kiválasztásával a döntések nagy része „magától megoldódik”.)

Mégis az emlékezetes rituálé megrendezéséhez érdemes lehet tisztában lenni azokkal a kérdésekkel és opciókkal, amelyek a szervezés során felmerülhetnek. Ezért az alábbiakban bemutatjuk a legfontosabb tudnivalókat. Tesszük ezt azért, hogy ha a család maga szeretné meghozni a döntéseket, azt a lehetőségek ismeretének teljes birtokában tehesse meg.

Formális elköszönés


Értelemszerűen mielőtt bármilyen szervezésbe belefogna az ember, fontos utánanézni, hogy maga az elhalálozott hozzátartozó rendelkezett-e már a búcsúztatás részleteit illetően. (Esetleg nem hozott-e még már valamilyen döntést a halála előtt.)
A halotti búcsúztatatás kapcsán az első és legfontosabb kérdés az, hogy kér-e a család formális ceremóniát.

Formális ceremónia alatt

  • az elhunyt földi maradványait tartalmazó koporsó, vagy urna ravatalozó teremben lévő ravatalon történő elhelyezése
  • a gyászolók teremben történő összejövetele
  • és a búcsúztatás hagyományos menetrend szerint történő lebonyolítása

értendő (szórásos temetés esetén mindez a bemosás helyszínén történik).

Ha nem ragaszkodik a család a búcsúztatási teremben történő megjelenéshez, természetesen azt is megteheti. Ha például hazaviszi a hamvakat, formális ceremóniára értelemszerűen nem kerül sor (bár informális elköszönésre ilyenkor is bőven van lehetőség).

A klasszikus ceremónia megtartása mellett szól a hagyomány, adott esetben a vallásos érzület. Továbbá az ünnepélyesség, az, hogy a búcsúzás, mint végleges aktus, illetve a búcsúztatáson az élők összejövetele segít a gyászfolyamat megindulásában. Hátránya, hogy tetemes anyagi költségekkel jár. A búcsúztató terem bérlésének, díszítésének, eszközeinek ára számottevő kiadást jelent. Nem is beszélve a holttest előkészítésének költségéről, a szónok tiszteleletdíjáról, a végső nyughelyre kísérés díjáról stb. Vagyis összességében ezek nem kis tételt jelentenek.

Alternatív elbúcsúzás


A legtöbb temetőben van lehetőség a klasszikus ceremónia mellőzésére, és az elhunyt végső nyughelyen történő közvetlen és azonnali elhelyezésére. Természetesen léteznek alternatív (informális) búcsúztatási megoldások is. Ezek között a legjellemzőbb az, amikor a család hazaviszi az elhunyt maradványait, és a maga módján vesz tőle búcsút. (Például a kedvenc kirándulóhelyén egy ad hoc összejövetel keretében vagy egy olyan helyen, amelyhez szép emlékek fűzték).Ilyenkor nincs időbeni megkötöttség, hisz a búcsúztatás akármikor megtartható, és a költségek is minimálisak.

Akárhogy is határoz a család, ha megvan a búcsúztatás időpontja, sort kell keríteni a barátok és az ismerősök tájékoztatására. Ennek hagyományos módját a gyászértesítő elkészítése, kiküldése jelenti. Ha a család úgy kívánja, ennek folyamatát teljes körűen intézzük. Azonban ha a hozzátartozók egyedi jelentést szeretnének írni, annak sincs akadálya.

Ha azonban sor kerül formális aktusra, dönteni kell azzal kapcsolatban, hogy polgári vagy egyházi ceremónia szerint történjen-e meg a búcsúztatás.

A polgári búcsúztatás ára, menete, egyes formai és tartalmi elemei


A polgári szertartás menete abban különbözik az egyházi búcsúztatástól, hogy nem tartalmaz vallásos elemeket. Ennélfogva felekezeti hovatartozástól függetlenül választható ceremoniális formát jelent, és a nem hívők meggyőződését, világnézetét is tükrözi. Ugyanakkor számos személyre szabási lehetőséget is biztosít. Így nem csoda, hogy az utóbbi években, évtizedekben ez a forma vált a legnépszerűbb típussá. Egyházi fenntartású temetkezési helyeken is van lehetőség világi ceremónia megtartására.

A zene


A polgári szertartás menete általában a következőképp néz ki. A temetési végső búcsú kezdete előtt, amíg a résztvevők összegyűlnek, a búcsúztatatás helyéül szolgáló teremben halk zene szól. A dalok kiválasztása törtéhet a szónok vagy temetkezési szolgáltató által, de kiválogathatja őket egy listából a temetést szervező hozzátartozó is. Ha azonban valaki szeretné személyre szabni, mi szóljon a háttérben, és szeretne egyedi válogatást kérni, arra is van lehetősége. Zene ugyanis nemcsak a hozzátartozók gyülekezésekor hangzik fel, hanem az intermezzok alatt is. (Továbbá az autóból a végső nyughelyre kísérés során, illetve az elhunyt végső elhelyezésekor is.)

A szöveg


A búcsút, mely vagy a búcsúztatási teremben vagy bemosás esetén a bemosást lehetővé tevő parcella mellett történik, világi rétor végzi. Bár a szónoklatot egy vagy több családtag, ismerős, hozzátartozó is megtarthatja. (Ebben az esetben a polgári búcsúztatás ára alacsonyabb lehet, hisz a szónok tiszteletdíja nem terheli meg a temetési szertartás költségét). Beszéd először a végbúcsú helyszínéül szolgáló teremeben hangzik el, majd egyszer a végső nyughelyhez vezető úton. Illetve mégegyszer a nyughelyhez érve, majd utoljára az elhunyt elhelyezése előtt.

A szónoklat tartalmazhat verseket, idézeteket, szépirodalmi részleteket, és a szöveget gyakran énekek egészítik ki. Ezekről célszerű egyeztetni a temetést tartó szónokkal, hogy igazán személyes, kegyeletteli halotti búcsúztatatás hangozzék el. A szöveg célja az elhunyt életének, halálának, elgondolkodtató pillanatainak bemutatása, illetve vigasz nyújtása az összegyűltek számára.

A beszédben szokás megemlíteni az elhunyt nevét, születési helyét, idejét, fiatalkora eseményeit, iskoláit, házasságkötése idejét, családi viszonyait, hobbiját, pozitív karaktervonásait. Általában szó esik a szüleiről, gyermekeiről, unokáiról, a velük való viszonyáról, utolsó munkahelyéről, kitüntetéseiről, eredményeiről, a halál okáról, körülményeiről. És arról, hogy név szerint kik búcsúznak tőle. A gyászbeszédet általában a szónok készíti, valamelyik hozzátartozó közreműködésével, aki a szöveghez szükséges információkat szolgáltatja az elhunytról. (És aki igény esetén idézeteket, verseket választ a szónoklathoz.)

Fontos megjegyezni, hogy a szónoklatot a család is elkészítheti, ezzel személyre szabható, és még kegyeletteljesebbé tehető a búcsún elhangzó szöveg. Ugyanakkor az írás által a gyászfolyamat is könnyebben megindítható. A végső búcsú versek természetesen ugyanígy kiválaszthatók, elszavalhatók a családtagok által.

A menet


A búcsúztatási teremeben történő aktus végén a polgári szertartás menete megindul a sírhely felé, élén a ceremóniamesterrel. A végső nyughelyhez érve a szónok verseket szavalva köszön el az elhunyttól, majd örök búcsút vesz a hozzátartozók nevében is. A holttest végső elhelyezése után a szónok elsőként nyilvánít részvétet a családtagok felé.

Az ár


A polgári búcsúztatás ára több tényező – helyszín, távolság, az időpont zsúfoltsága, sürgősség - illetve a különböző kedvezmények igénybevételének függvényében változik. Fontos, hogy a búcsúztatás helyélül szolgáló terem bérleti díját és a járulékos költségeket a ceremónia ára általában nem tartalmazza. Vagyis a polgári szertartás ára tulajdonképpen a szónok tiszteletdíját, illetve a beszéd megírásának költségét tartalmazza. Mindez 30 000 forint körül kezdődik/alkalom.

Az egyházi temetési szertartás ára, folyamata, tartalmi és formai elemei


Az egyházi ceremóniák a vallásos hitű elhunyt lelki üdvét, és az ittmaradók vigasztalását szolgálják. Akkor választhatók, ha a megtörténik a haláleset plébánián történő anyakönyvezése. És akkor, ha az elhunyt nem gyalázta nyilvánosan az egyházat - ebben mindegyik felekezet közös. Azonban lényeges különbségek vannak a református és a katolikus halotti búcsúztatók között. Ráadásul ezek az eltérések nemcsak az egyházi temetési szertartás árakban öltenek testet, hanem a praktikus gyakorlat során is.

A katolikus ceremónia szerinti elköszönés


A katolikus ceremónia a katolikus temetési szertartáskönyv alapján történik. Az elhunytnak az egyház tagjának kell lenni. És alapesetben, tehát ha a család nem kér gyászmisét, két helyszínen valósul meg: a ravatalozóban és a sírnál. Előbbi helyen először a pap üdvözli az összegyűlteket, vallásos zsoltárimákat katolikus temetési énekeket énekel, igeliturgiát tart. Ezután beszenteli a végbúcsú helyszínét. Majd a hívekkel együtt könyörög, utána pedig következik a Miatyánk elimádkozása, egy vagy több záróének eléneklése és a menet elindítása.

A sírnál a pap szenteltvizet hint a síremlékre, a sírba helyezés során elbúcsúzik a halottól, elimádkozza a Hiszekegyet. Ezután együtt könyörög a hívekkel az elhunytért és a hozzátartozókért, majd különböző imádságok, katolikus temetési dalok következnek. Végül pedig jön a ceremónia zárása.

A temetés napján van lehetőség gyászmise kérelmezésére és celebrálására is római katolikus templomban. A római katolikus temetési szertartás ára kántor nélkül 20 000 forint, kántorral 30 000 forint. A katolikus egyházi temetési szertartás ára azonban sok esetben nem tartalmazza az extrák, pld a harangozás költségét. (Ez extra 1 500 forint, bár ha az elhunyt vagy a családtagja fizetett egyházfenntartói járulékot, az összeg feleződhet).

A református szertartás


A református lelkész válogatás nélkül, mindenkit elbúcsúztat, akinek a temetésére felkérik, tehát nincsenek feltételei a részvételnek, sem kizáró okai. Tehát pl. nem kell az egyház tagjának lennie az elhunytnak. A református eljárás során református temetési énekek szólnak, a lelkipásztor gyászistentiszteletet tart. Ez a keresztyén reménységről, a feltámadásról és az örök életről szól. És persze az Élet Uráról, aki legyőzi a halált, és aki üdvösséget és vigasztalást nyújt az élőknek.

Református rítus esetén a forgatókönyv a következő. A végbúcsú feladásának helyszínén fohászok, református temetési énekek, imádságok, igehirdetések, úri imádságok, áldások szólnak. A sírhelynél fohász, apostoli hitvallás, áldás, hantolás alatt ének, hantolás után elköszönés hangzik el. (A különböző temetéstípusok között lehetnek a forgatókönyvet illetően eltérések). A református temetési szertartás ára 20 000 forintnál kezdődik rejtett költségek nélkül.

További döntések, választási lehetőségek


Nem valószínű, hogy bárkinek is meglepetést okozna, hogy a búcsúztatáson illő öltözetben tanácsos megjelenni. Értelemszerűen gondolnia kell a családnak a búcsúztatás díszeivel, a koszorúkkal, virágokkal is. A legtöbb, temetkezéssel foglalkozó cég szolgáltatásai között szerepel a virágok megrendelésének a lehetősége. Érdemes megbeszélni, hogy ezzel is megbízza-e a megrendelő a vállalkozót, vagy egyénileg intézi.

Ha sok hozzátartozó érkezik távoli vidékről, megfontolandó, hogy a temetés helyének közelében asztalt foglaljon a család – ebben is tudunk segíteni. Vagy otthoni környezetben rendezze meg a halotti tort.